CONVOCATÒRIA

El passat 7 d’octubre de 2016 es va publicar la segona convocatòria per a la selecció d’Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible e Integrat que seran cofinançades mijançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. En aquesta segona convocatoria, es feia referencia a una tercera convocatoria que comptarà amb una transferencia de 17,7 M€ de la Comunitat Valenciana, les restes que pogueren quedar de la segona convocatoria i una revisió tècnica del Marc Financer Plurianual que pot asignar en Espanya una quantitat extra de fons per a l’eix 12. Es preveu que a maig es publiquen els resultats de la 2ª convocatòria i es convoque la 3ª.

Fons Feder per a la Comunitat Valenciana           118.616.000€ (1ª+2ª convocatòria)

        1ª Convocatòria (Novembre 2015)           83.031.000 €

        2ª Convocatòria (Octubre 2016)         35.585.000 € 

    3ª Convocatòria (Maig 2016)        17.700.000 (+ ???)

 Cofinançament Comunitat Valenciana                50%

 Import màxim cofinançable (per ciutat)            5.000.000 € (Estratègia de 10.000.000 €)

De la mateixa manera que a les dos convocatòries anteriors, la 3ª convocatòria es regirà per les bases reguladores contingudes a l’Ordre HAP/2427/2015, del 13 de novembre, i on s’establien els continguts que ha de resoldre la EDUSI:

 1. Identificació dels problemes i reptes urbans de l’àrea funcional de Oliva.
 2. Anàlisi integrat del conjunt de l’àrea urbana.
 3. Diagnòstic de la situació de l’àrea urbana. Pla de participació que incloga una diagnosi DAFO, taules sectorials, taules de participació amb els principals agents ciutadans, plataforma online, enquestes i diagrames. Definició dels resultats i quantificació.
 4. La delimitació justificada de l’Àmbit de les actuacions.
 5. Descripció de l’Estratègia DUSI i Pla d’Implementació que inclourà les Línies d’actuació, Pressupost, Cronograma i Pla financer.
 6.  Descripció de la Participació Ciutadana en el procés de redacció i durant Estratègia DUSI
 7. Descripció de la Capacitat Administrativa i Organigrama del Pla d’Implementació.
 8. Referència als Principis horitzontals i Objectius transversals definits en el POCS.

Per consultar més informació sobre els fons europeus i la convocatòria EDUSI podeu accedir a la web de la “Red de Iniciativas Urbanas”.

La “Red de Iniciativas Urbanas” és un organisme dependent del Ministeri de Foment i del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. És l’encarregada de coordinar, impulsar i donar suport a la gestió i avaluació d’actuacions en matèria urbana cofinançades per fons FEDER.