FONS FEDER I PROGRAMA EDUSI

Més de la mitad dels fons de la UE es canalitzen a través dels cinc Fons Estructurals i d’Inversió Europeus (Fons EIE), gestionats conjuntament per la Comissió Europea i els països de la UE. Aquests són els Fons Estructurals i d’Inversió Europeus:

-Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): fomenta el desenvolupament equilibrat en les diferents regions de la UE.
-Fons Social Europeu (FSE): suporta projectes relacionats amb l'ocupació en tota Europa i inverteix en el capital humà europeu.
-Fons de Cohesió (FC): finança projectes de transport i medi ambient en països els quals la seua renta nacional bruta (RNB) per càpita siga menor que el 90% de la mitja de la UE.
-Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader): es centra en la resolució de problemes específics de les zones rurals de la UE.
-Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP): ajuda als pescadors a practicar una pesca sostenible i a les comunitats costaneres a diversificar les seues economies, millorant la qualitat de vida en les zones litorals europees.

Tots aquests fons els gestionen els mateixos països de la UE mijançant acords d’associació. Dins del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al periode 2014-2020, el govern d’Espanya ha definit una sèrie de Programes Operatius, entre els que es troba el Programa Operatiu de Creixement Sostenible (POCS) amb una dotació de 5.520 milions d’euros en tot el territori nacional, i que es divideix en una sèrie d’eixos:

-Eix 4: Economia baixa en carboni.
-Eix 6: Qualitat de l'Aigua.
-Eix 7: Transport sostenible.
-Eix 12: Desenvolupament urbà integrat i sostenible.

L’eix urbà s’ha dotat amb 1.013 milions d’euros d’ajuda FEDER per a tot el periòde, i anirà dirigit a municipis o agrupacions de municipis que constituesquen una àrea funcional urbana, amb una població de més de 20.000 habitants.

Per a formalitzar la convocatòria d’ajudes al desenvolupament sostenible de les ciutats s’han llençat una sèrie de convocatòries per a la redacció d’una Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat que harmonitze els seus reptes futurs amb els requisits que des d’Europa es contemplen.