OBJECTIUS TEMÀTICS

Els reptes als quals s’enfronta Europa s’han organitzat en una sèrie d’Objectius Temàtics establerts per a totes les diferents convocatòries de Fons Europeus.

-Potenciar la investigació, desenvolupament tecnològic i la innovació.
-Millorar l’ús i la qualitat de les TIC i l’accés a aquestes.
-Millorar la competitivitat de les PIME.
-Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.
-Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos.
-Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos.
-Promoure el transport sostenible i eliminar les estrangulacions en les infraestructures de xarxa fonamentals.
-Promoure l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral.
-Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.
-Invertir en l’educació, el desenvolupament de les capacitats i l’aprenentatge permanent.
-Millorar la capacitat institucional i l’eficiència de l’administració pública

Aquesta convocatoria d’ajudes destinades al Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat dels municipis, i enmarcades dins del Programa Operatiu de Creixement Sostenible, fomenta que els Ajuntaments que presenten la seua estrategia tinguen en compte, al menys 4 Objectius Temàtics específics. La convocatòria EDUSI es centra en el treball i implementació dels objectius 2, 4, 6 i 9.

Font: Orientaciones a los municipios para el acceso a la financiación FEDER en las intervenciones urbanas. Servicio de Planificación Económica y Regeneración Urbana Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Generalitat Valenciana. 2 de noviembre de 2015.

 

OT2: Millorar l’ús i qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes

TIC és l’acrònim que fa referència a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. En el marc EDUSI es creu important potenciar el seu ús per tal d’aconseguir una administració més propera, accessible i transparent. Un nou model d’administració local on es potencie l’accés a la informació que es produeix al municipi i, inclús, aconseguir noves bases de dades que ajuden a millorar la gestió local.

Dins d’aquest objectiu, també es potencia augmentar els tràmits vinculats a l’administració electrònica. Entenem que en un municipi com Dénia és una potencialitat donat el sistema d’assentaments dispers que caracteritza al municipi; a més, pot ser una contribució clara a la descongestió del centre urbà i l’administració local.

Per aconseguir l’èxit d’aquest objectiu, s’apunta a la necessitat de treballar el que s’anomena bretxa digital. Aconseguir que totes les generacions de veïnes de la ciutat tinguen accés a aquestes tecnologies i no existisquen discriminacions generacionals o culturals al respecte.

OT4. Afavorir el pas cap a una economia baixa en carboni en tots els sectors

Aquest objectiu temàtic bé treballat ens dos objectius específics que acoten les actuacions cap a un dels horitzons més ambiciosos. L’anàlisi tècnic trau a la llum la vulnerabilitat de Dénia sota el canvi climàtic (per la seua situació costanera i l’alt volum de precipitacions concentrades que la caracteritzen) per tant totes les passes encaminades cap a la millora de la sostenibilitat ambiental i la reducció de les emissions de carboni, vinculades a aquest objectiu, seran clau en la definició de l’estratègia de futur.

D’una banda es planteja treballar en la millora de l’eficiència energètica i l’augment del consum de les energies renovables. Es posa especial interés en què l’administració local lidere aquesta transició incorporant millores al respecte als edificis municipals.

D’altra, línies de treball cap a un model de mobilitat sostenible. Apostant per una millora de les connexions no motoritzades, tant habilitant nous itineraris ciclistes i de vianants, com espais de trànsit pacificat que incentiven els desplaçaments propers a peu i en bici. A més, es busca millorar el servei de transport públic, tan quantitativament com qualitativament. En definitiva, potenciar un model que abandone la dependència del vehicle privat.

OT6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos

L’EDUSI s’emmarca dins de l’anomenat “Eix urbà de desenvolupament”, parlem per tant, d’una estratègia que posa l’interés en la millora de l’espai urbà del nostre territori. L’objectiu temàtic sis aglutina les actuacions encaminades a la millora i la revalorització d’aquest paisatge urbà, treballant també en dues línies específiques.

D’una banda aposta per millorar el medi ambient de les ciutats, recuperant àrees degradades en l’àmbit ambiental per tal d’aconseguir nous espais de qualitat a la ciutat. Es poden treballar ací zones de Dénia, que a causa de l’acció urbanitzadora dels últims anys, no estiguen consolidades o hagen sofert un nivell de degradació ambiental elevant. Així com la millora del teixit consolidat amb mesures vinculades, per exemple, a la presència de vegetació als nostres carrers.

D’altra banda, l’enfocament d’aquest objectiu temàtic inclou la recuperació, conservació, protecció i foment del patrimoni que caracteritza al territori on es treballa. El marc europeu atorga especial interés a la capacitat d’atracció turística d’aquests actius del territori. En el cas de Dénia, caldrà treballar ben bé la seua valorització des del respecte i l’arrelament al territori, amb la voluntat de generar una consciència sobre el paisatge i un model turístic responsable.

OT9. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol altra forma de discriminació

El plantejament integral que té l’EDUSI fa prioritari aquest objectiu temàtic, ja que posa de manifest la necessitat d’atendre, no sols a les solucions o millores de la ciutat als espais més representatius, sinó a aquelles àrees més vulnerables. Aposta per un treball transversal on es milloren aquestes zones detectades amb estratègies que enfortisquen l’economia i el teixit social d’aquestes.

En el cas de Dénia, suposa un repte localitzar els espais on cal treballar, ja que no s’hi troben àrees de infravivenda o especial degradació. Per tant buscarem incidir en els col·lectius més vulnerables i caminar cap a una ciutat que siga capaç de donar cabuda a tota la seua ciutadania en igualtat de condicions.

Guardar

Guardar